1- حضرت علی ع دعا را به چه چیز تشبیه نموده است و در مورد آن چه فرموده است ؟ ص104

2-آیه 60 سوره غافر را مطالعه نموده و پیام آن را ذکر کنید .ص 105

3-دو مورد دعا که  در محتوای  نماز است ، بنویسید . 

4-بهترین دعا کدام است ؟ ص 105

5-ثمرات دعا و نیایش را برشمارید . 4 مورد   ص 106

6-امام صادق ع درباره اثر مهم نیایش چه فرموده اند ؟ ص 106

7- چرا دعا موجب آرامش روحی انسان می شود ؟ توضیح دهید . ص 106

8-رعایت آداب دعا چه فوایدی دارد ؟ 2 مورد  ص 106

9-رابطه دعا و درامد پاک و حلال چیست ؟ توضیح دهید . ص 106

10-چهار وقت نزدیک به اجابت دعا کدام است ؟ ص 107

11-امام باقر ع جهت دعا چه آدابی را رعایت می نمودند ؟ ص 107

12-نزدیک ترین دعاها به اجابت ، دعای چه کسی است ؟ ص 107

13-علت سفارش به شروع دعا با صلوات بر پیامبر و خاندان پاکش ، چیست ؟ ص 107

14- چهار مورد آداب دعا را ذکر کنید . ص 106-107

15-چرا گاهی اوقات با این که آداب دعا را رعایت می کنیم ، دعایمان مستجاب نمی شود ؟ ص 107

منبع : معارفنمونه سوالات درس سیزدهم پایه هشتم
برچسب ها : مورد ,آداب ,رعایت ,توضیح دهید